5 Ağustos 2014 Salı

Windows XP Lisans Anahtarı

Leave a Comment

Yüzlerce Windows XP Lisans Anahtarı
Not: FCKGW ile başlayan anahtarı kullanmayın kullanırsanız service pack 2 yükleyemez güncellemeleri yapamazsınız.


Windows XP Professional
Q8MKV-T4RRP-RGQVY-JBPKR-C28D8
R6XVD-6VKFW-4F6DR-PCV6H-T7CJW
K9J7K-T8KKD-WF972-G4VCD-HY496
PX8GM-MRKB8-WV694-7DFKK-TH6FY
WQH8K-THPVG-9WPT9-BXHQ6-FDV4D
J39WJ-476CH-BG746-4439Y-G7KVY
HXH62-GHDCY-DTF29-RYTK4-MHGHG
RBPCM-R42Y3-YC8WV-J2TXQ-WFTHM
BHC2G-MR2R4-86Q8D-J668X-PFWQJ
KDW48-CC2PX-2J6PT-H4MB9-64QVT
VXJYF-2XR6W-TKFQJ-D9YJB-GGR6Y
MWHP9-TY47V-RHFY9-KRD9R-6CRW6
MHG94-4B2MX-7297R-CWTTG-TBVKM
MHT63-67RTJ-9BGXJ-DTGRH-K967G
HH8M6-MB7CJ-3X3HG-PH4HD-XHWGG
J6QGJ-KRWV6-XBPPP-7PPRW-HQFDW
JF3XM-2DB43-KXYF3-X2P27-8TJGD
HM488-PW4JR-KBWKX-MFT3C-43VYB
JCDCP-FFDTK-8KP48-7BTYH-QFPTD
T4H68-2G437-D6JXH-GHKH6-2WQRG
RPYC4-KXGYD-XKWJ3-6YTHY-YTR46
FB8RJ-KKMPC-DQWMQ-B6M47-BWP4Y
DYBB6-B9DG6-RW6RF-XXBPM-CH8W6
J4CP9-H87RW-9847C-2WDYG-89KFB
G9PF3-9X29P-RC2MJ-33K89-RT7TB
GDQ87-V6YH6-8H4HK-CWDG9-MF9PD
MQT6P-9TQYV-K6WTM-H6K8D-PMCBQ
PR3TW-3YGWK-8D8T3-R4TX9-JJ67B
VH3HC-D8Y9V-8RKMW-FDJTV-Q89CQ
FQBCV-HGTYT-WQ798-RQHK3-V4GYD
TQVV3-T9T6P-VR3DK-KJFV9-W863T
HGWW3-WY7YV-T2VYH-CY7XF-TJM6Q
H6F4M-MTPD2-G7B2V-WXBBH-B7GDQ
VM9C3-BC8D6-P4XCP-3BTHY-VX7D8
JYTX6-C4HMG-Q6X7Y-KQR3J-3QK2D
PDBRT-R6G6R-2KXCY-HDKJ4-4CGCB
CMX34-D8HDF-XCHFC-M329G-J7GD3
RFT2C-486RR-3X2P4-PXP4R-YQ7QB
CFM9Q-QBFVV-M2R4G-XKG64-B8973
P7PM3-YYXXP-D364W-TH4QB-WJ9CT
VX434-VD6C2-VC64K-46KPR-BKXMT
H9KX7-M8H2R-CBQMG-6THY2-MKHXQ
DBD6J-KQPHX-YKKDV-HQ238-97WXG
TDCK7-CH4FG-MMDVH-P9P33-6KCT6
CWWQC-8BM9W-6YDVR-H6BX8-JF64D
FGT8K-DGQQV-98FXD-P4DT9-FRF8W
FW49F-JKMRR-WD2M2-WCW4P-839KM
DJ2VW-WGCDD-K79R7-B9669-G8H33
JHF9V-3R3YP-CPRJX-XGK4K-D9DFJ
XJMKB-WQC7W-DJY23-96K27-KJRPG
WJDCM-X39MC-KRMTX-YVWWF-MY223
DCGFD-B4HXP-QGVQJ-HJ2VY-WMT9B
J34R3-3JK2R-FPY27-QPG48-CGPT6
BYY3P-9BKW9-D4BQ7-74PYK-4QQJT
QYQKW-QHMWW-YGX69-8H33V-4QYHT
FBR6T-YGVY8-D7KJW-MQBQR-W876M
KDWTC-QYDXK-7XMTY-JKDPD-J2D9B
DHMJT-HBG2P-XWCVD-CQFPP-9Q9WT
B648J-BRMMX-GXH7X-JG63Q-KRW7D
D44KX-M3DJ2-TC9DQ-MXMJJ-M4WVD
V7QGK-4JPBW-68G4G-7WH6C-RTBFY
PHJ86-M78MG-JD7MB-89DKY-W8C8J
WMQPM-W37D6-TQ8HH-RXG87-2C4PJ
JMJQG-RBG2P-K9GCX-7F69Q-KTWMY
Q9G88-RK2MC-4QPBW-PKTP9-7G8TB
B64BF-YXJQK-PWMK6-YJ2T9-44G36
QTR4R-PWH4J-87TXR-96WT4-9TW7T
WRDGD-H3HW4-2C2CT-P2J97-QPQ2T
F9R24-XGFXQ-V63Q4-TWG9Y-WMCGW
VCD4W-RG87J-FKF29-D8J3T-2RF2M
VJKT7-7BGGM-4GHHR-HFMMB-V6TTT
B7HHG-4V364-GDWDG-24873-78FJJ
RB27J-XQC8J-KGH2J-37H2M-BTV68
W6RXR-XQDHG-8Q8FP-YDHFV-JR72D
QBDYD-BRR7W-VJQ76-2DT36-2PKMD
BP8T7-79W4X-XVM6G-JPW3Y-8Y9RQ
KB6KV-3RQ3D-TXK3C-Y4WMB-D2QK3
JPQRQ-PFXCJ-W63JC-97JQ7-TJTGJ
WQQ4G-X74CG-JDBY2-PVV4G-MBF2W
B8797-GYDMJ-G84HV-69V9H-PD98B
QYDVT-VV3H8-89Q4K-9H4W8-2RGK8
GQPY2-6J3GW-PFBW3-QBVXP-2WW2D
FK3CQ-GFBPF-247G6-DBWMJ-G9H2G
QY4D3-4VYYX-8HXD6-T898D-VCM98
TFH6F-QPGR7-Q29TY-MM47B-CVJFY
WCCFW-3Q9DV-2PF4C-CRBHR-KK3H6
FX2MJ-HY4GC-GJH34-J34VD-TRHP3
K4B9P-46644-7784K-4K6YC-KKC66
Windows XP Professional Corporate Edition
KVR8T-V7XXY-D387R-WKXKD-FVPYG
HJQXM-3K22W-4JW49-F2GJ4-8YC88
KX69Y-BR3D8-H8QJJ-J4TQW-VGGC6
HFXWC-JRXYJ-WTMMT-G7QTC-76RBM
QYT2P-Y4B32-WHFK9-H32DM-83JDD
KMQ8W-7DRP4-F8F7H-6M62X-JQYDY
DKH4G-K489K-98WXY-HTX2G-RJJPJ
K8B9B-8K7M2-GQK4J-378PH-R9TYQ
QH2C6-GY7PD-BMM47-K8DPQ-24T43
M8GJY-BTQKK-H8WMJ-Y2WFT-WCVXB
QFPPQ-MCYRK-JGXKK-C2PFQ-B7GJG
WYCQR-KT73X-P6YV2-G8RVJ-WRBT8
WQ6JX-RDYV9-9J672-TPB2F-YG326
KGJ4X-WJH6T-V69C3-CP2M3-3XJPJ
W9J8M-VGQ4C-9PYHW-949D9-DW74W
PQBKY-46HGV-R7BD7-4PMTY-GP9RD
CR8F7-JKJBY-DGFVC-62HFG-3VXTB
KR9XC-XX97V-YJHB4-P28RY-K6PRY
JT9T4-6CHK6-2BP9G-GXHWW-4GY4W
T836D-Q47RK-FKX9C-HJX2Y-86FW8
RYT47-83THM-TCBR3-2KB3B-WRR3T
M8GJX-T3WGW-KCW7B-WB32G-B69QQ
XFYT9-WYV2X-9GMJ6-MD3T3-YPWCY
MMHVD-6YH74-GWF3B-PV662-B82QT
JC3HJ-DMDBW-DVJ92-BDVPG-GY9RW
CJ493-RWFGQ-7G2X9-4JTXJ-MDF33
CWBJ9-HCWHV-PF6KX-TCR9V-GJVRW
W2DRD-GCRMY-G42DF-QTRKF-C7FTY
DBDVD-46FJK-96QW6-WXRJ6-6YV86
XTR78-GWCHW-K7MPP-QCQJ4-VBXG6
MX9CR-2G8MF-4RDT9-MJC7T-CV22D
DJ9W9-CJTX6-97PF8-MKVH8-DK3BJ
Q34H2-H8FGD-46PDQ-KYXTW-38HRG
QDDVP-TP2WX-FPBHF-4PCB7-CHJM8
MWPX3-9JHJ6-VRMD9-G8TR2-96FRT
XTCDM-3FVGX-2V887-PKK3V-988F8
CYG6K-MK7VJ-8MP2T-JPX93-TVQKW
W9KF6-BPRB6-CJFBJ-JPP7Y-R7KVW
V2YGQ-PXPTJ-VBWBT-JY446-VTTBD
G8CYR-QFJJJ-XKRCQ-DYBTK-3RK73
DRVXB-9BPXD-9H8DP-V7WXD-T3YHT
P996D-P4JYQ-PJXK3-MCJBJ-RW86G
WHK3G-YTPTW-VWRCQ-THKTQ-X736W
RXP42-JVDMY-QJQHY-FRCBY-8MFR6
H9RD6-9D7B6-TK3QM-R3947-4BK7Y
GGVJ7-7YDJV-YW8XC-8THDH-3MT6W
B8B7W-339WJ-VH8XX-44B3P-C24K8
VM9JP-6RPVK-638DW-CWPJR-8K7K3
FDY8J-89W98-JHQ6G-4YQ2Q-VPY6M
J8T8K-XB34F-CWDWC-XWKMF-KXK4Q
C4G3D-QW8VB-JYYYK-2V9G7-K7FW8
RGCWC-26QCP-X6DB3-PG2JP-X6Q3B
FCVW6-WX7YH-WGBFJ-769GJ-X3BRD
RF8K9-TWYXX-B34J3-MTHFX-JXKRY
PF6M3-MRGTW-89H22-RQMGF-YPYQW
PKFX7-D9PJC-BRGTG-JRPX7-K6RMT
J23QX-4Q2DQ-CQJT6-W2CYK-3PMPW
CFHRF-P96PG-6R47P-6892Q-YPP76
C7HTB-P2WDV-C3KD7-HQGBQ-G8BQM
W3DHH-PRWBX-CXHYC-93CRK-2MDMG
MMV4Q-XFR4K-YYJPF-QRKYF-BDM9G
FXFW8-TRCTB-67HP8-RFB43-8R36Q
R8MWC-BPR6G-CFM8T-GBXPD-Q3WHT
FWXYV-BVWVG-VQGBY-6GJBB-GPW9G
XP9WV-G7YF8-G7C4X-GWT9Y-W6MPD
HY4QG-3VYH7-PVHDG-3VHVP-MPX8Q
VBRFQ-D4G8D-6QHJT-PYHTQ-GXDYW
QMJ8M-2R4PJ-4DCPP-2M78Q-GCBPB
FRYC3-PM7CR-FCY4X-QTG24-RYY8Y
GBVMG-QXC6C-XV736-BDTHC-7F8KM
D27JD-2THP2-G9K6W-HFBP8-2KFR6
H7DYM-DM3BD-Y4DMK-WH7F2-Q3G8G
VFK6P-VD94F-T6MHT-MH69T-QKTJJ
V4CFQ-KQKGX-3QVYX-XK8HT-9YH6Q
HX9QD-XVH67-3G937-T8HHV-2X9DQ
MC38G-M9826-2CTVJ-293RX-RTBV6
QJ3P6-YV6G7-RQGDR-C7YFX-F8KVQ
M6B3R-28MRH-9B4J4-QJGCR-R68W8
KMH43-HRX78-CQ3MP-X6VGC-7463M
Windows XP Whistler
F6PGG-4YYDJ-3FF3T-R328P-3BXTG
Windows XP Whistler Beta 2
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
Windows XP Version 2462
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Windows XP Version 2469
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
Windows XP Version 2474/5
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
Windows XP Version 2481
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Windows XP Build 266
RK7J8-2PGYQ-4P7VL-V6PMB-F6XPQ
Windows XP Build 2428 / 2419
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Windows XP Build 2469
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q

Windows XP Build 2502-2505
JJWKH-7M9R8-26VM4-FX8CC-GDPD8
Windows XP Build 2505
BJXGH-4TG7P-F9PRP-K6FJD-JQMPM
Windows XP Personal
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
Windows Server 2003 Corporate Edition
GTGM2-44VH9-XDD9G-K4WY4-9YYQY
CTY7J-HXTK8-6T34K-8T7M6-3T6BB
KB9CG-XQ7W4-XGYG2-FJBQT-7HFDY
BRYMG-PKB7X-7WMPR-937HV-JH67M
D4DMH-PTRXX-HGYR3-M39Y6-P4TBB
HB29B-F6R33-T6GF7-KD394-B94DY
KQ483-6HBT6-37MBK-D2247-BB6BB
CHWHK-22RX7-63FJW-FDFF6-H8WYB
J8MD8-2XGVH-M263W-CCJT3-J2QHM
BPP23-Y2K9R-XTT7G-WH9XB-H8KVM
GDWBH-3M24D-Q4KC6-9P7P4-R2QHM
J6PJ3-TD67H-WJHCM-DGKRM-PWGBB
CJJRK-3QDCP-822GW-Q22HQ-W8BQY
CQKGX-CQRBX-Q43JM-RGM9D-RDKVM
BJ447-KQR2X-BWG7B-GRX22-H2V3Y
C26PY-XXPGK-BX4FF-HH39D-H6PMB
F8GG9-MJXYW-8Y7J2-JG369-X8BQY
DM3R6-BMGTX-8PKRM-64Q9V-GVFDY
CDW9D-93Q3R-PYR49-KVVX7-PHV3Y
DQ8X2-R8YKT-9VM2T-M7X9F-PFMQY
J39D9-7F8C2-MGX3Y-7TF7Y-YWKVM
JV847-29HGX-HT4W3-P2D6P-YK4DY
KXCD9-GRWKW-GVVRB-X47VQ-7D3HM
DJJFW-JHV3B-89MQH-YC9D9-JYH3Y
DXQ8V-R34D3-H8BFW-7CX38-FPV3Y
CBWV3-FFYFJ-T63GF-2WJXH-FX4DY
CY4XK-VB6TF-YGXX3-67M3B-7MPMB
DXD9R-2GY93-WK73T-6HV9G-69XVM
HQTHD-KP3BW-TDYVQ-CPY4J-84G7M
BH7G2-YDV6X-KHV9R-MDGQK-3TT7M
GR2W6-73XK2-4WCBJ-RGQQG-C373Y
HBM4C-YMR9J-C8T63-YCFDC-QG6BB
KFY4K-X7CHT-8X8HV-WYYP4-2H2MB
CJH7P-2MXDT-98KMP-799HH-T6H3Y
KVVW7-9FY27-YDPTY-K77FF-YD3HM
FW6VX-BK6YJ-XHF2B-G7683-VJ73Y
C3Y74-PFTP9-KP976-6HR9Q-KM6BB
DWMYK-D9M7K-67WF3-66FG3-PB9VM
BV77W-YQGVQ-CX39B-YB6T8-JFG7M
GTJ4M-H7QQ3-J88B6-T6VBX-9373Y
HPDKV-FC6RY-GVGMK-6CWHQ-K767M
HPVFQ-RYRK3-Y8H3Y-HM364-VTDHM
BXHGY-MW3HK-VJF94-2HGRT-MRG7M
F68X9-HCYFF-T34FR-3G4BG-6QWYB
J92JM-FW9TJ-BV4QM-QXH77-K767M
CH43J-94BXX-3DWT7-K4H4M-G7FDY
KKDG9-72HJJ-JTPHD-MYTX8-THJYB
K2VR6-2CPPK-K4F6Y-R9YYK-RHV3Y
FMXPH-XTW68-FGYP9-6X6VK-4PV3Y
JDVY3-T7PHR-MJX28-3YCYR-PQKVM
B24X2-JXC4M-G8R8P-M9PJD-73BQY
GJ4CD-MXTGJ-KCQCB-C9VRR-QF4DY
BYBV6-MG7XV-P7KDW-24WFV-K48YB
G98CH-WTGF6-6F2C9-X3JFT-KFTBB
GYY2P-G6G4P-2KHWT-XTBYK-7CFDY
CJJCJ-V7MF4-RDGXK-HR28B-RFG7M
GMDCG-TRKRF-J2F66-44Y2R-M4TBB
KR7XY-W92HK-PG2W2-H2BXQ-GPJYB
D7YG6-F2XFR-V9M88-6VRMX-WMPMB
KPJ3V-X4H4G-8KJWY-H23WQ-HR8YB
J34HV-WRC4R-7WJ6Q-88GPJ-M3WYB
F6Q97-4RHGV-TBKK9-7PGB6-6FTBB
HB647-CQPY7-8QBBH-KTKTJ-H94DY
JKX3R-RXB4R-GC7DK-28JK8-F8BQY
FGW7G-CQ9P7-88F46-77RPP-F98YB
B6M9F-BH9VB-8P72Y-4KM24-6MPMB
GX3YD-3B387-WDV3T-4KCXC-BCV3Y
C8RXG-FC7FJ-G84FB-6FWC2-JFG7M
BQ6F2-84QB3-MJYMB-TX9PT-V767M
BRBQH-RBY4W-B3JWK-MCDR9-MGPMB
FGP99-B8K9P-TVGKK-KXTJ2-FTDHM
JJ4KB-MD6YC-R6FGF-DDKF9-G69VM
JY9WJ-RMKR3-DGTKC-39D2C-VFCMB
CK4BG-62V6G-RK6H6-VVXJ7-8KCMB
B8CRM-XVF4P-KYP8C-GGFR6-GHFDY
CYVWW-WYQ2G-W2PRF-P3WF4-P6YQY
J2YBC-MPQCC-QKXYG-2723D-RBH3Y
GMWVP-HY9PR-6MJWT-28RKW-898YB
CFPQ3-K26HW-W499R-9282C-WM6BB
JYH2B-RDCHQ-76GQW-RGVVB-894DY
BGPD4-2HCQP-M7DDT-JRTRP-34G7M
B9QYF-2HC2G-3H63Q-2BY3Q-CT9VM
GV9GK-GM9K4-9FWHG-XGKCR-W373Y
G6GKG-M39R9-XYX43-X2886-3C2MB
FXCMH-4HD42-WCYQY-62CRX-DR8YB
J2G8J-B4BHV-32XPG-VJ67K-W2QHM
HBM26-KX6PM-4WC99-98M2K-XXG7M
BXBC2-76QXW-BGPPY-RB3YD-4TDHM
G4JY2-XYT4T-KTJ4R-GFBDP-YQ3HM
DRW6G-QT8C2-R694P-3T6VT-QVFDY
JYWW2-VVGW2-VV843-CX6BQ-6BDHM
F9CMD-YHTMR-28FMX-4K6CF-JKXVM
H7FM2-QRXFC-YBT4H-J7JXP-DKG7M
FR6C8-7M3YJ-9K43K-VC8GH-HD73Y
H9J82-78PRJ-Q86FB-CFBYF-P8KVM
F6H47-9R39K-QGWY7-9MGCJ-469VM
GDGBF-VRXHT-K3TR8-7PG42-MTPMB
HQDTG-M288T-3QQ2J-DFGH6-JP2MB
C2JTD-YFVBC-9WMYT-CDMCV-CQKVM
DXRM7-J3VVR-K4W7P-H936X-BF8YB
KQJ9H-46K8J-D7B93-X4DDK-RY9VM
HM7RV-83K22-VJ2TF-XGXY7-XD3HM
D3Y86-GR29J-M7XMK-YGBGG-W6DHM
GH9T8-2KVMV-J92VK-PBWFG-XC67M
C6Y7V-9XXVQ-YQWVM-7KYDD-BJKVM
FX2F6-FK2JC-TDCBB-K893C-QB9VM
Office XP
TXDTG-V6FQM-B7GCB-M8YGB-XF436
JHRPR-BWDTJ-HKFBW-HD8D8-83DWT
DW2CJ-GH7KG-B9W7X-2QKHQ-Q6V23
BX69R-FVYF3-CT2G7-9PV6J-2PD9W
KCRD2-6WQTJ-2MPXX-28PTW-R6V3B
D4KMF-8QT4B-WT4P4-QYCB3-CDYQ8
JWW76-R6DWQ-KYVF8-8KGDV-7JGXM
CGV7F-77V8X-MB2V6-C97MH-449GW
TM2WQ-CVXMW-G33D3-V42BX-99FCG
WRJRD-KF7QJ-BM64F-RGCQ8-JJ4R6
B44V3-F6VFQ-K7FHP-WC63B-RTDYJ
J7R8G-GH8KR-QBTPQ-82P8G-J498T
M3VJT-P88Q6-KKHC7-FMBJR-XV2CT
VQD69-7773T-3686W-XYJQX-8CG43
QQ22Q-2P4DJ-8QWCY-PWXXM-8P9Q8
MMKQG-BPMXR-GJCXX-KJ286-GK3D6
C6RR3-VQJQ9-3JV6X-6RYG9-XHDP3
JH3PF-XX9DY-DCTWH-F3KBT-XRG4W
QPFM9-TYQ76-26H2B-46GYG-KWWRQ
D4TDG-VJKGF-FQHWC-D3XT8-RGCBJ
WYDKF-P4X6X-CGX82-7TG3K-DWW9J
PFFH2-JMGQB-PGQP8-WD3TV-Y2Y4Q
JPF37-4WD6F-V62WY-Y9HTJ-49YT3
CPFM6-W7G69-PWR9T-4CC4W-Y9P4J
F22G4-DQWKM-XJCXJ-GB4GF-9CJY3
XQXRQ-GC827-HC9MQ-VV23B-7QJHD
K9Y2D-BV67F-BW4MJ-MV868-K696T
VR2WF-YVXMR-J7HTC-VW2PT-FBHGG
XBMX8-99KTH-GK6XY-PMD36-493H6
J4HJQ-GHW6W-HHYCT-9MWG3-3XVXJ
JQ2WP-MGTG3-3RYV7-CD3R6-7X8CQ
JDC86-R8Q2V-CMJRR-YB6Y2-CQ4KD
VWKJT-TYR9X-69PY6-Y486P-YM2WJ
WPDYR-WFVBH-QXBQF-G8CKH-KQKJ8
R2C87-H74WH-JH83G-2P99J-WP2JM
KKMCW-P3CQ3-W2VK9-CJYFK-V4HBQ
HGGPW-QD8C2-8T424-KXW94-7BJP6
G6GBP-FXFD3-49YG3-D2MPX-R8H7B
JP4XJ-MRPFD-MH78R-WCVJH-338H3
TKY9V-Y82B4-62GRT-GDXGR-4D2KJ
VW98Q-Y2CDJ-68YXK-WF9KY-DP896
FVMYW-QK9J8-YB9H4-23R7F-F6M86
FMG9W-8F4QG-74DPX-4GDXB-KW8JD
FHTRY-6B7VP-7QM6C-PR6Q4-8DGJW
JG9RD-37PTK-G6BT2-GHRKT-68K6B
P7VV9-4MB6Y-CYVT9-DFJDY-RJK2Y
GWX2X-MHJKJ-K6J2D-WJVMW-KJ3HM
R8DXQ-PH23T-CJ8H9-TB6DY-B3YWT
XDDQV-GY42J-QYB2Q-YKTWH-X9WCQ
D2CG3-3MJTQ-MMTYW-KCVGF-CYKF6
RMD79-RFX8K-KFPYX-GC34X-7HG83
F4FDX-B3Q4F-RXYYM-QDVJF-KMQX8
XRFD3-BCYVP-PRPFQ-YTBJ4-9RCM6
GXBDY-WH7J2-XCDV4-6CYRR-Q67KW
B6RP6-YW66Y-VT7QP-D3WFG-X77MQ
VDQW8-B9P3F-VW8G3-X6QGH-G823D
R46DX-MK6M9-4TKJT-8WTXC-CFV8J
WPK6V-934MP-9F67M-W7FWD-KFF6D
JJKGF-C3JWB-TYYWK-3772T-4VW86
RRCBG-DC8FB-DB298-Q93HD-KKYXM
HWFBH-R9R2V-2JKBQ-H2QBJ-Y3KCT
WRJ39-YPGDF-YF6WQ-6XG2K-V8QPT
XD33P-TW6HV-CHWR6-9DGW8-W96W6
PRC94-GJ2YT-PR9X8-QTDYQ-H2DQG
D6K93-JW9FD-97H2W-W62J7-K9PQD
CTC36-R4JPD-KXQKM-P4897-7HR23
BX7M2-FHGXF-9XWC6-JKXMJ-K6J6Q
R794K-GFB9F-DR898-MYQMD-BV266
T73HC-TTVT6-TQVGR-3WDQX-B3QHQ
V6X7P-J78PW-F7CCV-MKYMF-7WDQB
VF7YC-W3847-PKDV9-2767G-XWBP6
HV2RX-HB9VW-VKJR9-4YQC3-Q42DT
J97D4-P748B-PWRV7-2WR7R-PPHXW
R8RKM-WM6FG-P2R9Y-P989V-VD2P3
FTVVT-KKQC3-7KG3C-6HG3H-BV3P6
MJP4J-X2Q98-F8YVG-4CK7Y-3H26Q
MHWCQ-BGK37-V23QV-XKHQG-T89BG
XTPV3-696KM-7MPX3-BVDTD-3Q88Q
K7XGG-8B9JR-WX2BH-7C24C-WM4QY
DQCVP-K94W8-V2YPQ-46Q3J-H7WJG
KHWFK-76QHM-FDR4X-J2T9H-DWBV6
VC848-9GGMC-H9KR2-KPYGR-Q9XPW
C778Y-9TKH8-WTVQP-82T9G-XHCRM
GFMH9-HPKCG-WC66W-2XQWT-C97DG
PF7GB-9HC6Q-C7YT7-8GJV4-Y9B9D
F8787-CHB9B-MBHW8-8MDV9-J62WD
GGB4C-8HBHM-KWFG2-TMVCP-DB923
WT493-GQVRG-VFHV8-B26J4-CQY3Q
D796W-TG39V-CJWG6-4MDPC-PC88G
FYY6G-KQX7B-72CPQ-TWJRV-RH7Q3
BPW3D-G8D4D-23432-KXK9K-C3QQT
RHRHG-CY3HQ-MFGH2-DRB8P-HDXKW
HPV83-94KHT-QWWFG-4RP9P-FH2JQ
FYCVP-YFHC2-Y77QY-FV4VV-W4T2Y
M6RGR-6FJ6C-JJJVJ-DCDM9-GTV6B
K9TYW-XXH6M-9HBRQ-JW3H7-YMVRJ
R2QFF-6XBP2-P3RG3-VFH6M-Q6TY6
XQ9KR-893DJ-WKQBF-W4VQJ-J9G66
FGDKX-24C3G-KCHMY-7C3R8-H87KY
T2CJH-TYK3Y-P8D3C-2V49P-RW3HT
MDRXD-V2BQH-BG8D4-7429F-PP7FW
KYQQ3-2CX76-GJTM8-XDTMM-4VBBM
WXWBP-C6J83-JG246-F6BRC-D4M86
VDFWB-4DBHT-9MQTK-P9XJF-YW9BM
VMYYJ-Y2FKF-J9B9J-KWM4B-KP7J3
Windows ME
HBTD9-6P338-HT2MV-QBTTF-WPGGB
B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
WVY23-377WF-W2TFX-W6Y2R-6PCY2
Windows 98
FXJGV - V47K8 - 9TKJ3 - 4UVBT - CTCFW
C3MH2 - 8DP7G - JGQ7F - PM73H - YB3PT
HH872 - 6RM2K - FPPWV - V9HDB - BK708
FVV68 - CP77T - 3VFBV - J39XB - PBKHB
FCXFG - 4XG3P - 32RXV - PVBDB - 44DWT
QQBV8 - GCGMC - 7CHW3 - 3F7MF - TC878
G8KJY - X4KVK - FQPV8 - HG77P - TRYCG
VYPK3 - 6V2M9 - XM76K - HJ7P9 - 3BMBJ
DBWVG - BK79Y - CVT9H - CYRGX - 3TKCT
TMVB4 - VWDDT - QHTG2 - 4YQDB - FK9F6
J4B42 - K63WB - 8FX6F - 2GGHG - TQFFG
KW66V - 8BGQD - J2F9W - K32YQ - RPM4T
WMJ24 - P4GVG - B4BXF - DX4GR - VM9QT
TJKTG - TFVPY - YK87C - 8TJVV - BKRFV
BM9FY - V6Y3V - GRM3B - 3WTTR - PTBWT
GXQ6D - XFH8V - CVXHD - HHMGV - BJKQG
FD97P - B3K2G - PBX37 - HXXGJ - J83CT
P688V - 96M43 - 2JK2R - VYXJR - WVRDT
RXM9G - J9BP8 - GHPPC - YBMT3 - 3R2V6
GV7K8 - QHDY3 - VCRYV - P6PVB - KHQGT
HWD3T - 8WVCD - HVCB6 - M9VH8 - YVB2T
XPMBG - V4QT4 - 9YPDB - TKK4K - RWP8G
XQ2BG - 77BPV - 7B3B9 - HBMVR - XC8P6
WGQMC - MC423 - 7T8MK - FYFTY - T9JQJ
GTVHQ - B8V2Y - 76T9Y - XBMFY - 3396V
BW8X2 - 647MH - CM8X2 - 4PD9V - B2CKG
VFJMK - P9XMW - 4KYXP - RVV89 - Q7J3J
MRGG9 - G64FB - 6DK34 - 7Q6RD - 7V3R6
DT9BD - K7W9C - YB4K6 - 2RQXD - K2HDW
W3TGH - 738CC - JBT88 - PTHD8 - F4CQG
KBVY8 - JFBWF - DKGQQ - MRPVD - P4G2T
K362Y - XQZHT - DWKMK - WGR9J - Q7376
MCYWR - VV8K8 - PTKDQ - FPP3G - W29DG
V3Y3C - CM9GR - QP74P - 32V4C - 6J3B6
RRXHR - YPKQV - FD3R8 - PTYMW - 6PD7G
MBX63 - XPC3R - FKM7W - J2YR2 - R7JCM
JTPVT - BY4R6 - QY3PY - 4C6DD - 3YTGQ
WM6CV - TGGK8 - 4BGT2 - 3XX76 - WFRDW
J82GP - JRHK2 - 8KHGM - 39BX7 - 2TPF6
Q7W2M - 9VPFY - 32WKD - M8QVQ - CFJFG
QFV8K - HXZBM - CM6R3 - RBRC7 - PDY2J
FG7DK - CW2D3 - BQHW2 - F8PMW - 862K6
C4GMB - B23QQ - QPRCH - QX2C8 - 9CJVW
T3FCY - QQMK2 - 4G84G - DV4X8 - MYDCT
WJYPQ - 7Q696 - KRPG7 - K2XHT - YKV4T
DMGFK - MWMMQ - QRHBF - GYTMJ - CW676
J6BMM - 4X366 - C6C4R - QVGYK - G8J8T
VWXJ3 - Y7K39 - HPVQM - QG3XP - W3GBG
VTVD9 - VHJFG - GC376 - QHRJM - YY6PG
HCD6T - Q3M6B - M2BTQ - V7B7B - 6BCHT
HC369 - 2D8CV - 8P273 - 44Y9K - GQXC3
VCVG6 - QK649 - M49F8 - DC8CG - D7FCT
PQKKT - QB2KH - D2KBV - BD6HT - 8XJX6
FHDYC - CTKH7 - 36JY7 - 78CYW - YVRH6
V68HD - MBT4W - FFW2B - 2WBQP - 7HDDG
M7PWN - TMMHG - C8J6D - KWPJR - R38XG
GYW4M - 7MHT7 - DR32K - 8PB48 - XXM7G
GBPTG - VHDDV - KP748 - 2J8RV - QPVGY
1D4MXG - 3QX3F - TX86C - FPBF4 - 6YXQT
Q888R - DJRGC - QXVCC - GKH8K - 4KR66
RP7VY - TJBCW - 23P74 - H47H9 - 7YFFG
Q7HGD - G4FPY - 28YGM - RDF4R - 6RT7T
RC7JH - VTKHG - RVKWJ - HBC3T - FWGBG
GDW28 - QT37B - RP74D - 4VHTY - B6BHT
DX7RB - 9W9GR - KFBMV - ZXHHR - JJP6T
HRVCP - 2GGVH - KMTTG - 67GRP - HJRDT
M9VVF - RTDY3 - FXGXF - YT9BC - FVDPG
C79C6 - Q9YKH - YTBQ9 - 8B7WB - T9GGM
B3PJW - 2FCXF - 7P7K6 - 8T8H3 - 7V3RT
JX6HD - WWGH6 - JKR8G - WV7QB - 44DQ6
DBYJ8 - F2YW8 - FRVXC - R7QXV - 47RF6
CD649 - PKJTQ - KHWPM - TC43M - RDRFG
VX8MR - Q3JK3 - WWTT4 - D8CRX - 4FW6T
G7YTJ - BX4VT - YXXDC - 343Y7 - QJJ9G
M3GQF - JP78W - 8VBJX - 6KVQD - 8M2G6
WTXM7 - QD98Y - 2R7J6 - YWZPB - WJP9T
MZY7R - W3MB7 - R6P83 - HB6R9 - 9JCHG
RKKGW - HP6FF - MFYJ6 - TWRXM - 44MQ6
VH3C6 - PXVPY - 72M79 - V7V3B - VRFJ6
DHVMR - K4J3J - X7Y7M - W2HBP - CGHCT
FX2HD - PTD89 - MG7WX - KV82X - MH3PG
Windows 98 OEM
MYQKG-6P9CP-B6F94-CDMGG-7TJGD
WWWFW-87P76-HP96R-BP9M6-6PJQW
DKRBQ-TXYCX-6K4GD-4CPJ7-C6B26
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
CMT3F-GYCQP-PB29T-TJQY6-WHPMW
F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
F2WQC-WTPDW-TC9QC-RKPTB-PKHRT
M4G3G-77CGM-9FY8T-PMWBC-JJYDM
CMT3F-GYCQP-BP29T-TJQY6-WHBMW
PW3DW-PC9D8-Q7VMQ-8YTMY-RTR9G
FT9CH-XVXW7-7BFCM-RPR49-VDHYD
TBXVP-MB6YG-MH8W4-VXGW2-QYB9W
Windows 98 Retail Upgrade
G2FGT-6HYRW-X2W2C-RT7HW-RF7WX
TFYX7-9GG6R-PHK2H-TBR44-T6Q79
Windows 98 Retail Full
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
K4HVD-Q9TJ9-6CRX9-C9G68-RQ2D3
VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
W7XTC-2YWFB-K6BPT-GMHMV-B6FDY
FQD88-4X7FK-9HV9K-Q28FF-T3JC3
PYDMY-DVJ9J-996VH-JX66P-9TWKW
VD4WG-Y998T-3MGWX-GPW2Q-3QVC8
T98GF-R6C7Y-3MCV2-7C9DK-VC2F8
F73WT-WHD3J-CD4VR-2GWKD-T38YD
Plus! 98
411-2781863
450-0535503
Windows 95 A
757-2573155
000-0000000
875-7215850
100-1208613
757-2573155
Windows 95 B
24796-OEM-0014736-66386
16595-OEM-0001695-96524
15795-OEM-0001355-07757
12095-OEM-0004226-12233
12095-OEM-0004226-12233
13895-OEM-0000736-75397
15096-OEM-0012846-52764
12899 - OEM - 0042134 - 32981
12899 - OEM - 0042134 - 31009
12899 - OEM - 0042134 - 31009
12899 - OEM - 0042134 - 31013
12899 - OEM - 0042134 - 32969
12899 - OEM - 0042134 - 35045
26996-OEM-0015582-21990
27497-OEM-0025347-80387
Service Pack 1 (OSR1)
757-2573155
Service Pack 2 (OSR2)
31795-OEM-0006627-29381
Plus! 95
040-0073635
040-0081471
040-0081586
Office 2003 Student & Teachers Edition
RHYGY-2PHKR-Q27B4-QGGK3-H8PCT
Office 2003 CD 1
GWH28-DGCMP-P6RC4-6J4MT-3HFDY
Office 2003 CD 2 - 5
WFDWY-XQXJF-RHRYG-BG7RQ-BBDHM
Office Professional for Win95
425-1921701
Office Professional v4.2 for Windows
14080-000-4203561
Office Professional v4.3c for Windows
28779-051-0101444
Office 97
8068-2570043
4667-0009847
Office 2000 Professional
GC6J3-GTQ62-FP876-94FBR-D3DX8 (No registration needed, No 50 Times Limitation)
M394M - 6YKX4 - FWCFV - PFHBY - 2MW3F
M394M - 6YKX4 - FWCFV - PFHBY - 2MW3F
QP3X2 - T7Y8Q - 8X2VR - PQCTP - YQCYQ
DR674 - KJWQW - HGQKT - WGDBG - 4RKY3
V7PTP - H2V4H - XHRTJ - V9FFB - K9GBJ
DG62H - 2WG9B - CW742 - TB23R - PMXGK
MWD3K - GCY28 - 9CWCB - Q7FBC - T9D44
W8R49 - CGX29 - F9FGC - PG3RY - Q7MDV
DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ
V4QC6 - 4JJJ3 - VDHJX - K7BYV - 447MC
XMT8F - 287Y4 - XCD6C - YG3MG - C86TR
PHDMT - HFWC4 - MB6RW - GV86P - GBFG3
D6TQ7 - QQP6T - 8KC77 - 9443D - X443D
C4WTV - DDC3W - PJGGY - F89JF - CDPEQ
KHQ6G - PRV7X - BWMQB - 4G6XX - Y9YVX
JJR2W - MVXMB - 8DCM9 - YTVXD - JR7GV
V49KK - XTFJY - 4D837 - DX8VG - PTCBT
QGTJ6 - F4CHG - DGRTC - GDJCM - 38T9V
Office 2000 Premium
DT3FT-BFH4M-GYYH8-PG9C3-8K2FJ
Office 2000 OEM/SR-1
KXKJR-F3VWC-D2DGM-8B4CV-G26D8
XCMPK-42J9C-Q8DQK-8W49R-TB9FJ
BGF6V-R7323-2CKHJ-R37XF-T9BFT
R33D2-VC8W7-26YKH-B3J7G-YR9QJ
G9J8H-JHWTT-JVJMC-TBHX6-848JJ
PTFJ6-78B62-V2F4Q-DGK2M-239P3
XFKVX-YF7PF-DKRFW-VJM38-FMF38
H4K33-2TQ93-3CG2D-KC99J-GG8BJ
CR8T7-73P4F-CGJ23-643PD-P42J3
KXT79-Q89KQ-8GQCB-CXW9F-KDGTV
Office 2000 RC-1/SP-1
K4CJ8-XHQMW-YF7HH-MYRGM-J3DRW
Office XP Professional
54185-640-0000025-17856
FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
MQPD6-C748R-FMRV6-8C3QK-79THJ
Windows 95 Tr : 25096-0015001-12345
Windows 95 Tr : 24995-0004361-59221
Windows 95 Tr : 05097-0020667-00001
Windows 95 OSR2 : 29895000 605341100
Windows 98 Tr : HY64W-B8GFP-VHR3T-4QGQ8-433MB
Windows 98 Tr : PYR7D-BHR2D-24YTH-VB77B-MDK43
Windows 98 Eng : K4HVD-Q9TJ9-6CRH9-C9G68-RQ2D3
Windows 2000 Prof. Tr : B9VVD-2HVPK-7M7BR-6HV4F-CBWM3
Windows ME Tr : H2M82-3RRRT-6FBGV-VY4GF-QWGHW
---------------------------------------------------------------------------------------
Office Pro 95 : 27716-102-0128344
Office Pro 95 : 26716-103-0145657
Office 97 Tr : 1112-1111111
Office 97 Tr : 0401-0004433
Office 2000 Tr : TH4P7-DMBBH-XKMBM-2R6WM-FJJ7M
---------------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Visual Basic v5.0 Enterprise Edition : 0401-1111111
Microsoft Visual Basic v5.0 Enterprise Edition : 1234-1234567
Borland C++ : BCP1420WW10180
---------------------------------------------------------------------------------------
WIN XP HOME : JKBTC-T6WP6-G2G9R-FCC36-Q43HD
WIN XP PROF : V8KG7-FRF6Y-WWRRB-G7KYY-TD4B7
WIN XP PROF : MTTXT-YX8JQ-6PC2M-TTXDT-WDM8K
WIN 2000 : B9VVD-2TVPK-7M7BR-6HV4F-CBWM3
WIN ME : TG6KP-YJDQ6-H4KB4-W7K2D-HMVCD
WIN ME : TBJ24-BDYB8-2WRKK-8QGFC-H4VFB
WIN 98 : FB9F9-7XYQM-HXHF4-2D662-6H39D
OFFICE XP : FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
OFFİCE 2000 : RPH86-9P2TW-DPMKC-MMYPC-4JFDQ
-------------------------------------------------------------------------------
Windows ME CD-KEY: HBTD9-6P338-XT2MV-QBTTF-WPGGB
Windows ME CD-KEY: B6BYC-6T7C3-4PXRW-2XKWB-GYV33
Windows ME CD-KEY: J7C6X-QC2BH-GGX24-7FQG7-2K398
-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Windows 2000 ADVANCED SERVER S/N:RM233-2PRQQ-FR4RH-JP89H-46QYB
Microsoft Windows 2000 PROFESSIONAL WITH SP1 S/NDTPV-TXMX7-BBGJ9-WGY8K-B9GHM
Microsoft Windows 2000 Server Resource Kit CD-KEY:TCJC7-H2QDH-3T7G7-R6RTM-YRK3Y
-------------------------------------------------------------------------------
Microsoft Office XP PRO V10.2627.2625 RTM s/n:FM9FY TMF7Q KCKCT V9T29 TBBBG
Microsoft Office XP professional Plus FI S/N:FM9FY-TMF7Q-KCKCT-V9T29-TBBBG
-------------------------------------------------------------------------------
Windows XP beta build 2462
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
Windows XP beta build 2462
RBDC9-VTRC8-D7972-J97JY-PRVMG
DW3CF-D7KYR-KMR6C-3X7FX-T8CVM
DTWB2-VX8WY-FG8R3-X696T-66Y46
Q3R8Y-MP9KD-3M6KB-383YB-7PK9Q
QB2BW-8PJ2D-9X7JK-BCCRT-D233Y
KWT7ld 2446:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
--
Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2454:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
--
Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2458:
QB2BW - 8PJ2D - 9X7JK - BCCRT - D233Y
--
Microsoft Windows Whistler Beta 1 Build 2462-2465:
DW3CF - D7KYR - KMR6C - 3X7FX - T8CVM
Go to this key in Regedit:
"HKLMSOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrentVersion Winlogon"
right click on Activation Required
And change the value to 0 (its 1 default)
Login Error Fix / Activation Fix (There have been 111| Downloads of this file)
You can now login as normal
Restart Windows XP
And you are Done.
-------------------------------------------------------------------------------
MACROMEDIA
Dream Weaver- (serial number)
WBW 300-09125-57241-59796
Fireworks- (serial number)
FBW 300-07931-37258-49754
Flash 5 mac: FLM500-63543-17286-49309
Flash 5 win: FLW500-65943-77238-59369
Dream Weaver 2
YFYLQNXXTS
DWW200-05987-98274-58597
----------------------------------------------------
Ashampoo WinOptimizer Suite
Here's your free trial key for the program:
WOD01C-922025-02ef
----------------------------------------------------
Musicmatch Jukebox
Use this Serial: W4L9R-WWJKJ-Q4575-JG522
Works for any version from v5.0 to v6.xx
in the musicmatch program select at the top of the corner the menu
Help/Registrtation/Enter Key
VirtualDrive 7.01
Serial : VDP700020999755
RadLight 3.03 [ R5.2 ]
Serial : Z4Z9D2J4Z9ZU4Y4ZJY
Winzip 7
Name : x
Code : 00020000
ACDSee 2.3
Name : CRACK
Serial N. : 563245783254484
ACDSee 2.4
Name : CRACK X
Serial N. : 127344361921327
Getright 2.x - 3.x
Code - 446647912842
Winamp Skin Maker 1.2
Name: Korben00
Reg#: 3443677
Quick Time 3.0
Name: Steve Woo
Serial N. : 51A2-FAC7-4FAE-D5E5-2143
Quick Time 5.1
Name: king_KINK
Company : CORE
Serial N. : 4EPU-XU2U-MU2Q-GGQ2-5678
RealG2
Serial N. : 0830-60-8236
Real Player PLUS 5.0 Final
Serial N. : 0094-32-4766
WinAmp v2.x
Name : khoi
Serial N. : 39956347
WinHacker 95 v2.0
Name : jeagon
Company : hacker club
Register : 691-2f1475
WinHacker 95 v2.02
Name : Clark Kent
Company : Daily Planet
Register : f023-1581c7
NetBus Pro v2.0
Name : NAG
Company : NAG Software, Inc.
KEY : FDDB7485
Chameleon Clock 1.03
Register : PW-LOCK-6YJA-YLFN-M7QJ
Axman v3.0
Name : Blackstar TRPS98
Company : TRPS
Code: 450-301-330
The Cleaner
Name : istedigin isim
Key : 30BF-AD38-D6F7-6741
Blackice Defender
Serial : 2B754 

0 yorum:

Yorum Gönder